Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt?

Chồng 1992 vợ 1996 sinh con năm nào hợp

Chồng 1992 vợ 1996 nên sinh con năm nào thì tốt, sinh con năm nào hợp tuổi bố mẹ nhất để mang đến may mắn, thành công cho con và gia đình? Vậy nếu tuổi con không hợp bố mẹ hay xung khắc với 2 vợ chồng thì phải làm sao. Bài viết dưới đây Ngũ hành tương sinh sẽ giúp quý bạn giải đáp câu hỏi chồng tuổi 1992 vợ 1996 sinh con năm nào tốt nhất!

Thông tin chi tiết chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996

Tiêu chí Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh Nhâm Thân 1992 Bính Tý 1996
Mệnh cung Kiếm phong kim Giản hạ thủy
Cung phi Cấn Khôn

Chồng 1992 vợ 1996 sinh con năm nào tốt nhất?

Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Kim, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Kim hòa Kim => Bình
 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát
 • Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc: 2.5 / 4 điểm

Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 50% điểm

Địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Thân, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Thân tuyệt Mão) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm

Kết luận: Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (3.5 / 10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2023.

Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Kim, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Hỏa khắc Kim. Mệnh con bất lợi cho mệnh bố => Tiểu hung
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm

Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 50% điểm

Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Thân, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 4/4 điểm

Kết luận: Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 hoàn toàn có thể sinh con năm 2024.

Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Kim, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Hỏa khắc Kim. Mệnh con bất lợi cho mệnh bố => Tiểu hung
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm

Thiên can của con là Ất, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 50% điểm

Địa chi của con là Tị, địa chi của bố là Thân, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Lục Hợp (Tỵ hợp Thân), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) và phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân chống nhau), hung. Nên Cát – hung trung hòa => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Tý tuyệt Tị) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Kết luận: Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (2/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2025.

Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Con Ngựa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Kim, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Kim sinh Thủy. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con. => Đại cát
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc: 3/4 điểm

Thiên can của con là Bính, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của con trực xung với thiên can của bố vì Bính khắc Nhâm => Hung
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5 / 2 điểm

Địa chi của con là Ngọ, địa chi của bố là Thân, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Kết luận: Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4.5 / 10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2026.

Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Kim, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Kim sinh Thủy. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con. => Đại cát
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc: 3/4 điểm

Thiên can của con là Đinh, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố tương hợp với thiên can của con vì Nhâm hợp Đinh => Cát
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5 / 2 điểm

Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Thân, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Kết luận: Năm 2027 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình (5.5 / 10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 hoàn toàn có thể sinh con năm 2027.

Chồng 1992 vợ 1996 sinh con năm 2023 tháng nào đẹp?

Bản mệnh Vượng Tướng Hưu Tử
Kim Thu Tứ Quý Đông Xuân Hạ
Mộc Xuân Đông Hạ Tứ Quý Thu
Thuỷ Đông Thu Xuân Hạ Tứ Quý
Hoả Hạ Xuân Tứ Quý Thu Đông
Thổ Tứ Quý Hạ Thu Đông Xuân

Kết luận: Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Bính Tý 1996 nên sinh con năm 2023 vào các tháng: 3, 6, 9, 12, 7, 8.

Kết luận

Các năm khác sinh con hợp với chồng 1992 và vợ 1996 là: 2021 (6/10 điểm), 2036 (6.5 / 10 điểm).

Trên đây là tất cả thông tin mà Nguhanhtuongsinh.com giải thích cũng như phân tích về chồng 1992 và vợ 1996 sinh con năm nào tốt nhất. Xin chúc gia đình may mắn, tràn đầy hạnh phúc sớm sinh quý tử nhé!

Bài liên quan:

5/5 - (3 bình chọn)

Quốc Tuấn

Chuyên gia phong thuỷ
Xin chào các bạn, tôi là Quốc Tuấn. Tôi là một chuyên gia hàng đầu về Ngũ Hành và phong thủy tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi đã giúp hàng ngàn người tìm hiểu và áp dụng nguyên lý Ngũ Hành vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự cân bằng và thịnh vượng.